Skip to main content

Opacity của Layer và Blending trong Photoshop

Chế độ hòa trộn của một Layer quyết định cách các pixel hòa trộn trong một hình ảnh. Tìm hiểu cách sử dụng các chế độ hòa trộn để tạo các hiệu ứng đặc biệt ngoạn mục trong hình ảnh của bạn.

Opacity – độ mờ của một lớp xác minh mức độ nó che khuất hoặc làm lộ lớp bên dưới nó. Một lớp có độ mờ 1% xuất hiện gần như trong suốt, trong khi một lớp có độ mờ 100% xuất hiện hoàn toàn mờ.

Ngoài độ mờ tổng thể, ảnh hưởng đến kiểu lớp và chế độ hòa trộn được áp dụng cho một lớp, bạn chỉ có thể xóa đầy đủ độ mờ. Độ mờ của nền chỉ ảnh hưởng đến các pixel, định dạng hoặc văn bản trên một lớp mà không ảnh hưởng đến độ mờ của các hiệu ứng lớp như đổ bóng.

Ghi chú: Bạn không thể thay đổi độ mờ của lớp nền hoặc lớp bị khóa. Để chuyển đổi lớp nền thành lớp thông thường hỗ trợ trong suốt, để chuyển đổi lớp nền trong suốt thành lớp bình thường hãy xem video này.

 1. Trong bảng điều khiển Layer, chọn một hoặc nhiều lớp hoặc nhóm.

 2. Thay đổi giá trị Opacity và Fill. (Nếu bạn đã chọn một nhóm, thì chỉ có Độ mờ.)

  Ghi chú: Để xem tất cả các tùy chọn trộn hỗn hợp, hãy chọn Tùy chọn trộn hỗn hợp từ biểu tượng Thêm kiểu lớp ) ở cuối bảng điều khiển Layer .

Chế độ Blending cho một Layer hoặc nhóm

Theo mặc định, chế độ Blending – hòa chộn của một nhóm lớp là Pass Through, có nghĩa là nhóm không có thuộc tính hòa trộn của riêng nó.

Khi bạn chọn một chế độ hòa trộn khác cho một nhóm, bạn sẽ thay đổi hiệu quả thứ tự các thành phần hình ảnh được đặt cùng nhau. Tất cả các lớp trong nhóm được đặt cùng nhau trước. Sau đó, nhóm tổng hợp được coi là một hình ảnh duy nhất và được trộn với phần còn lại của hình ảnh bằng cách sử dụng chế độ hòa trộn đã chọn.

Vì vậy, nếu bạn chọn một chế độ hòa trộn khác với Pass Through cho nhóm, thì không có lớp điều chỉnh hoặc chế độ hòa trộn lớp nào bên trong nhóm sẽ áp dụng cho các lớp bên ngoài nhóm.

Ghi chú:Không có chế độ hòa trộn Clear cho các lớp. Đối với hình ảnh  For Lab, các chế độ Color DodgeColor   BurnDarkenLightenDifferenceExclusionSubtract, và Divide không khả dụng.
 1. Chọn một lớp hoặc nhóm từ bảng điều khiển Layer .

 2. Chọn một chế độ Blending:
  • Từ bảng điều khiển Layer, chọn một tùy chọn từ menu Blend Mode .
  • Chọn Layer > Layer Style > Blending Options, sau đó chọn một tùy chọn từ menu Blend Mode.
  Ghi chú:Trong menu bật lên Blending, hãy cuộn qua các tùy chọn khác nhau để xem cách chúng xuất hiện trong hình ảnh của bạn. Photoshop hiển thị bản xem trước trực tiếp của các chế độ hòa trộn trên canvas.

Để biết mô tả và ví dụ về từng chế độ, hãy xem Chế độ hòa trộn.

Effects blend của nhóm

Theo mặc định, các lớp trong mặt nạ cắt được pha trộn với các lớp bên dưới bằng cách sử dụng chế độ hòa trộn của lớp dưới cùng trong nhóm. Tuy nhiên, bạn có thể chọn để chế độ hòa trộn của lớp dưới cùng chỉ áp dụng cho lớp đó, cho phép bạn duy trì giao diện hòa trộn ban đầu của các lớp đã cắt bớt.

Bạn cũng có thể áp dụng chế độ hòa trộn của một lớp cho các hiệu ứng lớp sửa đổi các pixel mờ, chẳng hạn như Inner Glow hoặc Color Overlay, mà không thay đổi các hiệu ứng lớp chỉ sửa đổi các pixel trong suốt, chẳng hạn như Outer Glow hoặc Drop Shadow.

 1. Chọn Layer mà bạn muốn tác động.
 2. Nhấp đúp vào hình thu nhỏ của lớp, chọn Blending Options từ menu Bảng điều khiển Layer hoặc chọn Layer > Layer Style > Blending Options.

  Ghi chú:Để xem các tùy chọn hòa trộn cho một lớp văn bản, hãy chọn Layer > Layer Style > Blending Optionst hoặc chọn Blending OptionsThêm kiểu lớp ở cuối menu bảng điều khiển Lớp .

 3. Chỉ định phạm vi của các tùy chọn blend:
  • Chọn Blend Interior Effects As Group để áp dụng chế độ hòa trộn của lớp cho các hiệu ứng lớp sửa đổi các pixel mờ, chẳng hạn như Inner GlowSatinColor Overlay và Gradient Overlay .
  • ChọnBlend Clipped Layers As Group để áp dụng chế độ hòa trộn của lớp cơ sở cho tất cả các lớp trong mặt nạ cắt. Việc bỏ chọn tùy chọn này, luôn được chọn theo mặc định, sẽ duy trì chế độ hòa trộn ban đầu và hình thức của từng lớp trong nhóm.

  • Chọn Transparency Shapes Layers để hạn chế hiệu ứng lớp và loại bỏ các vùng mờ của lớp. Việc bỏ chọn tùy chọn này, luôn được chọn theo mặc định, sẽ áp dụng các hiệu ứng này trong toàn bộ lớp.
  • Chọn Layer Mask Hides Effects để hạn chế các hiệu ứng lớp đối với khu vực được xác định bởi lớp mặt nạ.
  • Chọn Vector Mask Hides Effects để hạn chế các hiệu ứng lớp đối với khu vực được xác định bởi mặt nạ vector.
 4. Chọn OK .

Loại trừ các kênh khỏi trộn

Bạn có thể hạn chế các hiệu ứng pha trộn đối với một kênh cụ thể khi bạn pha trộn một lớp hoặc nhóm. Theo mặc định, tất cả các kênh đều được bao gồm. Ví dụ: khi sử dụng hình ảnh RGB, bạn có thể chọn loại trừ kênh màu đỏ khỏi pha trộn; trong hình ảnh tổng hợp, chỉ thông tin trong các kênh màu lục và lam bị ảnh hưởng.

 1. Thực hiện thao tác:
  • Nhấp đúp vào một hình thu nhỏ của lớp.
  • Chọn Layer > Layer Style > Blending Options.
  • Chọn Blending Options từ biểu tượng Add A Layer Style ở cuối bảng Layers.
  Ghi chú:Để xem các tùy chọn hòa trộn cho một lớp văn bản, hãy chọn Layer > Layer Style > Blending Options, hoặc chọn Blending Options từ nút  Add A Layer Style ở cuối menu bảng điều khiển Layer.
 2. Từ vùng Advanced Blending của hộp thoại Layer Style , bỏ chọn bất kỳ kênh nào bạn không muốn đưa vào khi lớp được trộn.

Phạm vi tông màu cho các blending layers.

Các thanh trượt trong hộp thoại Blending Options kiểm soát các pixel từ lớp đang hoạt động và các lớp hiển thị bên dưới xuất hiện trong hình ảnh cuối cùng.

Ví dụ: bạn có thể loại bỏ các pixel tối ra khỏi lớp đang hoạt động hoặc buộc các pixel sáng từ các lớp bên dưới hiển thị xuyên qua. Bạn cũng có thể xác định một loạt các pixel được pha trộn một phần để tạo ra sự chuyển tiếp mượt mà giữa các vùng được pha trộn và không pha trộn.

 1. Nhấp đúp vào hình thu nhỏ của lớp, chọn Layer > Layer Style > Blending Options hoặc Add A Layer Style > Blending Options từ menu bảng điều khiển Lớp.

  Ghi chú:Để xem các tùy chọn hòa trộn cho một lớp văn bản, hãy chọn Layer > Layer Style > Blending Options hoặcBlending Options từ nútAdd A Layer Style ở cuối menu bảng điều khiển Lớp.
 2. Trong khu vực Advanced Blending của hộp thoại Layer Style, chọn một tùy chọn từ menu Blend If.

  • Chọn Gray để chỉ định phạm vi hòa trộn cho tất cả các kênh.
  • Chọn một kênh màu riêng lẻ (ví dụ: đỏ, lục hoặc lam trong hình ảnh RGB) để chỉ định pha trộn trong kênh đó.
 3. Sử dụng thanh trượt This LayerUnderlying Layerđể đặt phạm vi độ sáng của các pixel được pha trộn—được đo trên thang điểm từ 0 (đen) đến 255 (trắng). Kéo thanh trượt màu trắng để đặt giá trị cao của phạm vi. Kéo thanh trượt màu đen để đặt giá trị thấp của phạm vi.

  Ghi chú:Để xác định phạm vi pixel được pha trộn một phần, nhấn giữ Alt (Windows) hoặc Option (Mac OS) và kéo một nửa của tam giác thanh trượt. Hai giá trị xuất hiện phía trên thanh trượt được chia cho biết phạm vi hòa trộn một phần.

  Hãy ghi nhớ các nguyên tắc sau khi chỉ định phạm vi pha trộn – blending:

  • Sử dụng thanh trượt This Layer để chỉ định phạm vi pixel trên lớp hoạt động sẽ hòa trộn và do đó xuất hiện trong hình ảnh cuối cùng. Ví dụ: nếu bạn kéo thanh trượt màu trắng đến 235, các pixel có giá trị độ sáng cao hơn 235 sẽ không được trộn lẫn và sẽ bị loại khỏi hình ảnh cuối cùng.
  • Sử dụng thanh trượt Underlying Layer để chỉ định phạm vi pixel trong các lớp hiển thị bên dưới sẽ hòa trộn trong hình ảnh cuối cùng. Các pixel được trộn được kết hợp với các pixel trong lớp hoạt động để tạo ra các pixel tổng hợp, trong khi các pixel không được trộn hiển thị qua các khu vực nằm trên lớp hoạt động. Ví dụ: nếu bạn kéo thanh trượt màu đen đến 19, các pixel có giá trị độ sáng thấp hơn 19 sẽ không bị trộn lẫn và sẽ hiển thị qua lớp hoạt động trong hình ảnh cuối cùng.

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công.

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply