Skip to main content

Khi bạn chọn một phần của hình ảnh, khu vực không được chọn sẽ bị che hoặc được bảo vệ khỏi chỉnh sửa. Vì vậy, khi bạn tạo mặt nạ, bạn sẽ cô lập và bảo vệ các vùng của hình ảnh khi bạn áp dụng các thay đổi màu sắc, bộ lọc hoặc các hiệu ứng khác cho phần còn lại của hình ảnh. Bạn cũng có thể sử dụng mặt nạ để chỉnh sửa hình ảnh phức tạp, chẳng hạn như dần dần áp dụng hiệu ứng màu hoặc bộ lọc cho hình ảnh.

Photoshop Ví dụ về mặt nạ
Ví dụ về mặt nạ

A. Mặt nạ mờ dùng để bảo vệ nền và chỉnh sửa con bướm  B. Mặt nạ mờ dùng để

bảo vệ con bướm và tô màu nền  C. Mặt nạ bán trong suốt dùng để tô màu nền và một phần của con bướm

Mặt nạ được lưu trữ trong các kênh alpha. Mặt nạ và kênh là hình ảnh thang độ xám, vì vậy bạn có thể chỉnh sửa chúng giống như bất kỳ hình ảnh nào khác bằng công cụ vẽ, công cụ chỉnh sửa và bộ lọc. Các khu vực được sơn màu đen trên mặt nạ được bảo vệ và các khu vực được sơn màu trắng có thể chỉnh sửa được.

Sử dụng chế độ Quick Mask để chuyển vùng lựa chọn thành mặt nạ tạm thời để chỉnh sửa dễ dàng hơn. Quick Mask xuất hiện dưới dạng lớp phủ màu với độ mờ có thể điều chỉnh. Bạn có thể chỉnh sửa Quick Mask bằng bất kỳ công cụ vẽ nào hoặc sửa đổi nó bằng bộ lọc. Khi bạn thoát khỏi chế độ Quick Mask, mặt nạ sẽ được chuyển đổi trở lại thành vùng chọn trên ảnh.

Để lưu lựa chọn lâu dài hơn, bạn có thể lưu trữ lựa chọn đó dưới dạng kênh alpha. Kênh alpha lưu trữ lựa chọn dưới dạng mặt nạ thang độ xám có thể chỉnh sửa trong bảng điều khiển Kênh. Khi bạn lưu trữ lựa chọn dưới dạng kênh alpha, bạn có thể tải lại bất kỳ lúc nào hoặc thậm chí tải nó vào một hình ảnh khác.

Bảng điều khiển Kênh Photoshop
Đã lưu lựa chọn dưới dạng kênh alpha trong bảng điều khiển Kênh

Tạo và chỉnh sửa mặt nạ kênh alpha

Bạn có thể tạo một kênh alpha mới, sau đó sử dụng các công cụ vẽ, công cụ chỉnh sửa và bộ lọc để tạo mặt nạ từ kênh alpha. Bạn cũng có thể lưu lựa chọn hiện có trong ảnh Photoshop dưới dạng kênh alpha xuất hiện trong bảng điều khiển Kênh.

Tạo mặt nạ kênh alpha bằng các tùy chọn hiện tại

 1. Nhấp vào nút New Channel ở cuối bảng Kênh.
 2. Vẽ trên kênh mới để che đi các vùng hình ảnh.
  Ghi chú:Chọn các khu vực của hình ảnh trước khi bạn tạo kênh cho mặt nạ. Sau đó vẽ trên kênh để tinh chỉnh mặt nạ.

Tạo mặt nạ kênh alpha và đặt tùy chọn

 1. Nhấp chuột trái (Windows) hoặc nhấp vào Option (Mac OS) nút New Channel ở cuối bảng Kênh hoặc chọn New Channel từ menu bảng Kênh.
 2. Chỉ định các tùy chọn trong hộp thoại Kênh mới.
 3. Vẽ trên kênh mới để che đi các vùng hình ảnh.

Chỉnh sửa tùy chọn kênh

Để thay đổi tùy chọn cho một kênh hiện có, nhấp đúp vào hình thu nhỏ của kênh trong bảng Kênh hoặc chọn Tùy chọn kênh từ menu bảng Kênh.

Các tùy chọn khả dụng trong hộp thoại New Channel và Tùy chọn kênh:

Khu vực sử dụng mặt nạ (Masked Areas): Đặt các vùng bị che thành màu đen (đục) và các vùng được chọn thành màu trắng (trong suốt). Vẽ với màu đen làm tăng diện tích mặt nạ; tô màu trắng làm tăng diện tích đã chọn. Khi tùy chọn này được chọn, nút Quick Mask trong hộp công cụ sẽ trở thành một vòng tròn màu trắng trên nền xám  .

Khu vực đã chọn (Selected Areas): Đặt các vùng bị che thành màu trắng (trong suốt) và các vùng được chọn thành màu đen (đục). Vẽ với màu trắng làm tăng diện tích mặt nạ; tô màu đen làm tăng diện tích được chọn. Khi tùy chọn này được chọn, nút Quick Mask trong hộp công cụ sẽ trở thành một vòng tròn màu xám trên nền trắng  .

Spot Color: Chuyển đổi kênh alpha thành kênh màu vết. Chỉ khả dụng cho các kênh hiện có.

Color: Đặt màu và độ mờ của mặt nạ. Nhấp vào trường màu để thay đổi màu. Cài đặt màu sắc và độ mờ chỉ ảnh hưởng đến hình thức của mặt nạ và không ảnh hưởng đến cách các khu vực bên dưới được bảo vệ. Việc thay đổi các cài đặt này có thể làm cho mặt nạ dễ nhìn thấy hơn so với các màu trong ảnh.

Vẽ trên một kênh để che các khu vực hình ảnh

Khi kênh mới xuất hiện ở cuối bảng điều khiển Kênh, đó là kênh duy nhất hiển thị trong cửa sổ hình ảnh. Nhấp vào biểu tượng con mắt  cho kênh màu tổng hợp (RGB, CMYK) để hiển thị hình ảnh với lớp phủ màu hiển thị mặt nạ.

 1. Chọn bút vẽ hoặc công cụ chỉnh sửa và thực hiện một trong các thao tác sau để thêm hoặc bớt mặt nạ được tạo từ kênh alpha:
  • Để xóa các vùng trong kênh mới, hãy tô màu trắng.
  • Để thêm các khu vực trong kênh mới, hãy tô màu đen.
  • Để thêm hoặc xóa các vùng sử dụng độ mờ dưới 100%, hãy đặt Độ mờ trong thanh tùy chọn của công cụ vẽ hoặc chỉnh sửa, sau đó tô bằng màu trắng hoặc đen. Bạn cũng có thể tô bằng một màu để đạt được độ mờ thấp hơn.

Lưu và tải các lựa chọn

Bạn có thể lưu bất kỳ lựa chọn nào dưới dạng mặt nạ trong kênh alpha mới hoặc hiện có và sau đó tải lại lựa chọn từ mặt nạ.

Bạn có thể sử dụng một vùng chọn làm mặt nạ lớp bằng cách tải vùng chọn để làm cho nó hoạt động, sau đó thêm một mặt nạ lớp mới.

Lưu lựa chọn vào một kênh mới

 1. Chọn khu vực hoặc các khu vực của hình ảnh mà bạn muốn cô lập.
 2. Nhấp vào nút Save Selection ở cuối bảng Kênh. Một kênh mới xuất hiện, được đặt tên theo trình tự mà nó được tạo.

Lưu lựa chọn vào một kênh mới hoặc kênh hiện có

 1. Sử dụng một công cụ lựa chọn để chọn khu vực hoặc các khu vực của hình ảnh mà bạn muốn tách biệt.
 2. Chọn Select > Save Selection.
 3. Chỉ định các mục sau trong hộp thoại Save Selection và bấm OK:

  Document: Chọn một hình ảnh đích cho vùng chọn. Theo mặc định, lựa chọn được đặt trong một kênh trong hình ảnh hoạt động của bạn. Bạn có thể chọn lưu lựa chọn vào một kênh trong một hình ảnh mở khác có cùng kích thước pixel hoặc vào một hình ảnh mới.

  Channel: Chọn một kênh đích để lựa chọn. Theo mặc định, lựa chọn được lưu trong một kênh mới. Bạn có thể chọn lưu lựa chọn vào bất kỳ kênh hiện có nào trong hình ảnh đã chọn hoặc vào mặt nạ lớp nếu hình ảnh có chứa các lớp.

 4. Nếu bạn đang lưu lựa chọn làm kênh mới, hãy nhập tên cho kênh vào hộp văn bản Tên.
 5. Nếu bạn đang lưu lựa chọn vào một kênh hiện có, hãy chọn cách kết hợp các lựa chọn:

  Thay thế kênh (Replace Channel): Thay thế lựa chọn hiện tại trong kênh.

  Thêm vào kênh (Add to Channel): Thêm lựa chọn vào nội dung kênh hiện tại.

  Trừ Từ Kênh (Subtract From Channel): Xóa lựa chọn khỏi nội dung kênh.

  Giao nhau với kênh (Intersect With Channel): Giữ các vùng của vùng chọn mới giao nhau với nội dung kênh.

  Bạn có thể chọn kênh từ bảng Kênh để xem lựa chọn đã lưu được hiển thị ở thang độ xám.

Tải một lựa chọn đã lưu từ bảng Kênh

Bạn có thể sử dụng lại lựa chọn đã lưu trước đó bằng cách tải nó vào một hình ảnh. Bạn cũng có thể tải lựa chọn vào một hình ảnh sau khi bạn hoàn thành việc sửa đổi kênh alpha.

 1. Thực hiện một trong các thao tác sau trong bảng Kênh:
  • Chọn kênh alpha, nhấp vào nút Load Selection ở cuối bảng điều khiển, sau đó nhấp vào kênh màu tổng hợp ở gần đầu bảng điều khiển.
  • Kéo kênh chứa vùng chọn mà bạn muốn tải vào nút Load Selection.
  • Ctrl-click (Windows) hoặc Command-click (Mac OS) kênh chứa lựa chọn bạn muốn tải.
  • Để thêm mặt nạ vào vùng chọn hiện có, hãy nhấn Ctrl+Shift (Windows) hoặc Command+Shift (Mac OS) và nhấp vào kênh.
  • Để trừ mặt nạ khỏi vùng chọn hiện có, hãy nhấn Ctrl+Alt (Windows) hoặc Command+Option (Mac OS) và nhấp vào kênh.
  • Để tải giao điểm của lựa chọn đã lưu và lựa chọn hiện có, hãy nhấn Ctrl+Alt+Shift (Windows) hoặc Command+Option+Shift (Mac OS) và chọn kênh.
  Ghi chú:Bạn có thể kéo vùng chọn từ một hình ảnh Photoshop đang mở sang một hình ảnh khác.

Tải một lựa chọn đã lưu

Nếu bạn đang tải một lựa chọn đã lưu từ một hình ảnh khác, hãy nhớ mở nó. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng hình ảnh đích của bạn đang hoạt động.
 1. Chọn Select > Load Selection.
 2. Chỉ định các tùy chọn Source trong hộp thoại Load Selection:

  Document: Chọn nguồn để tải.

  Channel: Chọn kênh chứa lựa chọn mà bạn muốn tải.

  Invert: Chọn các khu vực không được chọn.

 3. Chọn một tùy chọn Thao tác để chỉ định cách kết hợp các lựa chọn nếu hình ảnh đã có lựa chọn:

  New Selection: Thêm lựa chọn đã tải.

  Add To Selection: Thêm lựa chọn đã tải vào bất kỳ lựa chọn hiện có nào trong hình ảnh.

  Subtract From Selection: Trừ lựa chọn được tải từ các lựa chọn hiện có trong hình ảnh.

  Intersect With Selection: Lưu vùng lựa chọn từ một khu vực được giao bởi vùng chọn đã tải và vùng chọn hiện có trong ảnh.

   

  Bạn có thể kéo vùng chọn từ một hình ảnh Photoshop đang mở sang một hình ảnh khác.

   

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply