Skip to main content

Tổng hợp những phím tắt thông dụng trong Illustrator – Illustrator cung cấp nhiều phím tắt để giúp bạn hoàn thành công việc nhanh hơn. Nhiều phím tắt xuất hiện khi bạn di chuột qua các biểu tượng trong menu lệnh.

Các người dùng khác có rất nhiều phím tắt và phím tắt trong phần mềm rất đa dạng, vì vậy bảng tóm tắt phím tắt dưới đây có thể được chỉ ra bao gồm những phím tắt mà những người dùng thông thường sử dụng nhiều nhất và Tech360 tin là quan trọng và thông dụng nhất đối với công việc hàng ngày.

Phím tắt của Application

Command macOS Windows
Help F1 F1
General ⌘ + K Ctrl + K
Units ⌘ + , Ctrl + ,
Hide Others ⌥ + ⌘ + H Alt + Ctrl + H
Quit Illustrator ⌘ + Q Ctrl + Q
Revert ⌥ + ⌘ + Z Alt + Ctrl + Z
Place ⇧ + ⌘ + P ⇧ + Ctrl + P
Package ⌥ + ⇧ + ⌘ + P Alt + ⇧ + Ctrl + P
Other Script ⌘ + F12 Ctrl + F12
Document Setup ⌥ + ⌘ + P Alt + Ctrl + P
File Info ⌥ + ⇧ + ⌘ + I Alt + ⇧ + Ctrl + I
Print ⌘ + P Ctrl + P
Keyboard Shortcuts ⌥ + ⇧ + ⌘ + K Alt + ⇧ + Ctrl + K
Navigate to Next Document ⌘ + ` Ctrl + `
Navigate to Previous Document ⇧ + ⌘ + ` ⇧ + Ctrl + `

Làm việc với File

Command macOS Windows
New ⌘ + N Ctrl + N
New from Template ⇧ + ⌘ + N ⇧ + Ctrl + N
Open ⌘ + O Ctrl + O
Browse in Bridge ⌥ + ⌘ + O Alt + Ctrl + O
Close ⌘ + W Ctrl + W
Save ⌘ + S Ctrl + S
Save As ⇧ + ⌘ + S ⇧ + Ctrl + S
Save a Copy ⌥ + ⌘ + S Alt + Ctrl + S
Save for Web ⌥ + ⇧ + ⌘ + S Alt + ⇧ + Ctrl + S

Phím tắt cho thao tác cơ bản

Command macOS Windows
Artboard ⇧ + O ⇧ + O
Undo ⌘ + Z Ctrl + Z
Redo ⇧ + ⌘ + Z ⇧ + Ctrl + Z
Cut ⌘ + X Ctrl + X
Copy ⌘ + C Ctrl + C
Paste ⌘ + V Ctrl + V
Paste in Front ⌘ + F Ctrl + F
Paste in Back ⌘ + B Ctrl + B
Paste in Place ⇧ + ⌘ + V ⇧ + Ctrl + V
Paste on All Artboards ⌥ + ⇧ + ⌘ + V Alt + ⇧ + Ctrl + V
Check Spelling ⌘ + I Ctrl + I
Color Settings ⇧ + ⌘ + K ⇧ + Ctrl + K
Select All ⌘ + A Ctrl + A
Select All on Active Artboard ⌥ + ⌘ + A Alt + Ctrl + A
Deselect ⇧ + ⌘ + A ⇧ + Ctrl + A
Reselect ⌘ + 6 Ctrl + 6
Next Object Above ⌥ + ⌘ + ] Alt + Ctrl + ]
Next Object Below ⌥ + ⌘ + [ Alt + Ctrl + [

Phím tắt công cụ

Command macOS Windows
Selection V V
Direct Selection A A
Magic Wand Y Y
Lasso Q Q
Pen P P
Add Anchor Point = =
Delete Anchor Point
Anchor Point ⇧ + C ⇧ + C
Curvature Tool ⇧ + ` ⇧ + `
Type T T
Touch Type ⇧ + T ⇧ + T
Line Segment \ \
Rectangle M M
Ellipse L L
Paintbrush B B
Blob Brush ⇧ + B ⇧ + B
Pencil N N
Eraser ⇧ + E ⇧ + E
Scissors C C
Rotate R R
Reflect O O
Scale S S
Width ⇧ + W ⇧ + W
Warp ⇧ + R ⇧ + R
Free Transform E E
Shape Builder ⇧ + M ⇧ + M
Live Paint Bucket K K
Live Paint Selection ⇧ + L ⇧ + L
Perspective Grid ⇧ + P ⇧ + P
Perspective Selection ⇧ + V ⇧ + V
Mesh U U
Gradient G G
Eyedropper I I
Blend W W
Symbol Sprayer ⇧ + S ⇧ + S
CC Charts Tool J J
Slice ⇧ + K ⇧ + K
Hand H H
Zoom Z Z
Toggle Fill/Stroke X X
Default D D
Swap Fill/Stroke ⇧ + X ⇧ + X
Color , ,
Gradient . .
None / /
Toggle Screen Mode F F
Show/Hide All Palettes Tab Tab
Show/Hide All But Toolbox ⇧ + Tab ⇧ + Tab
Increase Diameter ] ]
Decrease Diameter [ [
Symbolism Tools – Increase Intensity ⇧ + } ⇧ + }
Symbolism Tools – Decrease Intensity ⇧ + { ⇧ + {
Toggle Drawing Mode ⇧ + D ⇧ + D

Chỉnh sửa đối tượng

Command macOS Windows
Transform Again ⌘ + D Ctrl + D
Move ⇧ + ⌘ + M ⇧ + Ctrl + M
Bring to Front ⇧ + ⌘ + ] ⇧ + Ctrl + ]
Bring Forward ⌘ + ] Ctrl + ]
Send Backward ⌘ + [ Ctrl + [
Send to Back ⇧ + ⌘ + [ ⇧ + Ctrl + [
Group ⌘ + G Ctrl + G
Ungroup ⇧ + ⌘ + G ⇧ + Ctrl + G
Selection ⌘ + 2 Ctrl + 2
Unlock All ⌥ + ⌘ + 2 Alt + Ctrl + 2
Selection ⌘ + 3 Ctrl + 3
Show All ⌥ + ⌘ + 3 Alt + Ctrl + 3
Join ⌘ + J Ctrl + J
Average ⌥ + ⌘ + J Alt + Ctrl + J
Edit Pattern ⇧ + ⌘ + F8 ⇧ + Ctrl + F8
Make ⌥ + ⌘ + B Alt + Ctrl + B
Release ⌥ + ⇧ + ⌘ + B Alt + ⇧ + Ctrl + B
Make with Warp ⌥ + ⇧ + ⌘ + W Alt + ⇧ + Ctrl + W
Make with Mesh ⌥ + ⌘ + M Alt + Ctrl + M
Make with Top Object ⌥ + ⌘ + C Alt + Ctrl + C
Make ⌥ + ⌘ + X Alt + Ctrl + X
Make ⌘ + 7 Ctrl + 7
Release ⌥ + ⌘ + 7 Alt + Ctrl + 7
Make ⌘ + 8 Ctrl + 8
Release ⌥ + ⇧ + ⌘ + 8 Alt + ⇧ + Ctrl + 8
Create Outlines ⇧ + ⌘ + O ⇧ + Ctrl + O
Show Hidden Characters ⌥ + ⌘ + I Alt + Ctrl + I
Apply Last Effect ⇧ + ⌘ + E ⇧ + Ctrl + E
Last Effect ⌥ + ⇧ + ⌘ + E Alt + ⇧ + Ctrl + E

Các chế độ xem và điều hướng

Command macOS Windows
Preview ⌘ + Y Ctrl + Y
GPU Preview ⌘ + E Ctrl + E
Overprint Preview ⌥ + ⇧ + ⌘ + Y Alt + ⇧ + Ctrl + Y
Pixel Preview ⌥ + ⌘ + Y Alt + Ctrl + Y
Zoom In ⌘ + = Ctrl + =
Zoom Out ⌘ + – Ctrl + –
Fit Artboard in Window ⌘ + 0 Ctrl + 0
Fit All in Window ⌥ + ⌘ + 0 Alt + Ctrl + 0
Actual Size ⌘ + 1 Ctrl + 1

Phím tắt cho chức năng trong thanh Menu

Command macOS Windows
Hide Edges ⌘ + H Ctrl + H
Hide Artboards ⇧ + ⌘ + H ⇧ + Ctrl + H
Show Template ⇧ + ⌘ + W ⇧ + Ctrl + W
Show Rulers ⌘ + R Ctrl + R
Change to Artboard Rulers ⌥ + ⌘ + R Alt + Ctrl + R
Hide Bounding Box ⇧ + ⌘ + B ⇧ + Ctrl + B
Show Transparency Grid ⇧ + ⌘ + D ⇧ + Ctrl + D
Show Text Threads ⇧ + ⌘ + Y ⇧ + Ctrl + Y
Hide Gradient Annotator ⌥ + ⌘ + G Alt + Ctrl + G
Hide Guides ⌘ + ; Ctrl + ;
Lock Guides ⌥ + ⌘ + ; Alt + Ctrl + ;
Make Guides ⌘ + 5 Ctrl + 5
Release Guides ⌥ + ⌘ + 5 Alt + Ctrl + 5
Smart Guides ⌘ + U Ctrl + U
Show Grid ⇧ + ⌘ + I ⇧ + Ctrl + I
Show Grid ⌘ + ‘ Ctrl + ‘
Snap to Grid ⇧ + ⌘ + ‘ ⇧ + Ctrl + ‘
Snap to Point ⌥ + ⌘ + ‘ Alt + Ctrl + ‘
Minimize Window ⌘ + M Ctrl + M
Align ⇧ + F7 ⇧ + F7
Appearance ⇧ + F6 ⇧ + F6
Attributes ⌘ + F11 Ctrl + F11
Brushes F5 F5
Color F6 F6
Color Guide ⇧ + F3 ⇧ + F3
Gradient ⌘ + F9 Ctrl + F9
Graphic Styles ⇧ + F5 ⇧ + F5
Info ⌘ + F8 Ctrl + F8
Layers F7 F7
Pathfinder ⇧ + ⌘ + F9 ⇧ + Ctrl + F9
Stroke ⌘ + F10 Ctrl + F10
Symbols ⇧ + ⌘ + F11 ⇧ + Ctrl + F11
Transform ⇧ + F8 ⇧ + F8
Transparency ⇧ + ⌘ + F10 ⇧ + Ctrl + F10

Tùy chỉnh với Chữ

Command macOS Windows
Character ⌘ + T Ctrl + T
OpenType ⌥ + ⇧ + ⌘ + T Alt + ⇧ + Ctrl + T
Paragraph ⌥ + ⌘ + T Alt + Ctrl + T
Tabs ⇧ + ⌘ + T ⇧ + Ctrl + T
Insert Hyphen ⇧ + ⌘ + – ⇧ + Ctrl + –
Point Size Up ⇧ + ⌘ + . ⇧ + Ctrl + .
Point Size Down ⇧ + ⌘ + , ⇧ + Ctrl + ,
Font Size Step Up ⌥ + ⇧ + ⌘ + . Alt + ⇧ + Ctrl + .
Font Size Step Down ⌥ + ⇧ + ⌘ + , Alt + ⇧ + Ctrl + ,
Kern Looser ⇧ + ⌘ + ] ⇧ + Ctrl + ]
Kern Tighter ⇧ + ⌘ + [ ⇧ + Ctrl + [
Tracking ⌥ + ⌘ + K Alt + Ctrl + K
Clear Tracking ⌥ + ⌘ + Q Alt + Ctrl + Q
Spacing ⌥ + ⇧ + ⌘ + O Alt + ⇧ + Ctrl + O
Uniform Type ⇧ + ⌘ + X ⇧ + Ctrl + X
Highlight Font ⌥ + ⇧ + ⌘ + F Alt + ⇧ + Ctrl + F
Highlight Font (Secondary) ⌥ + ⇧ + ⌘ + M Alt + ⇧ + Ctrl + M
Left Align Text ⇧ + ⌘ + L ⇧ + Ctrl + L
Center Text ⇧ + ⌘ + C ⇧ + Ctrl + C
Right Align Text ⇧ + ⌘ + R ⇧ + Ctrl + R
Justify Text Left ⇧ + ⌘ + J ⇧ + Ctrl + J
Justify All Lines ⇧ + ⌘ + F ⇧ + Ctrl + F
Toggle Auto Hyphenation ⌥ + ⇧ + ⌘ + H Alt + ⇧ + Ctrl + H
Toggle Line Composer ⌥ + ⇧ + ⌘ + C Alt + ⇧ + Ctrl + C

Một số phím tắt khác

Command macOS Windows
Switch Selection Tools ⌥ + ⌘ + Tab Alt + Ctrl + Tab
Lock Others ⌥ + ⇧ + ⌘ + 2 Alt + ⇧ + Ctrl + 2
Hide Others ⌥ + ⇧ + ⌘ + 3 Alt + ⇧ + Ctrl + 3
Repeat Pathfinder ⌘ + 4 Ctrl + 4
Average & Join ⌥ + ⇧ + ⌘ + J Alt + ⇧ + Ctrl + J
New Symbol F8 F8
Add New Fill ⌘ + / Ctrl + /
Add New Stroke ⌥ + ⌘ + / Alt + Ctrl + /
New Layer ⌘ + L Ctrl + L
New Layer with Dialog ⌥ + ⌘ + L Alt + Ctrl + L
Switch Units ⌥ + ⇧ + ⌘ + U Alt + ⇧ + Ctrl + U
New File (No Dialog) ⌥ + ⌘ + N Alt + Ctrl + N
Close All ⌥ + ⌘ + W Alt + Ctrl + W
Cut (Secondary) F2 F2
Copy (Secondary) F3 F3
Paste (Secondary) F4 F4
Zoom In (Secondary) ⌘ + + Ctrl + +
Navigate to Next Document Group ⌥ + ⌘ + ` Alt + Ctrl + `
Navigate to Previous Document Group ⌥ + ⇧ + ⌘ + ` Alt + ⇧ + Ctrl + `

 

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho các bạn. Tech360 chúc các bạn thành công!

Mai Thành

Author Mai Thành

Tôi đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc với các phần mềm thiết kế đồ họa đặc biệt là các phần mềm của Adobe. Mong muốn chia sẻ những tiện ích cùng giá trị tuyệt vời từ các phần mềm thiết kế Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign,... mang lại cho người dùng trải nghiệm tuyệt nhất!

More posts by Mai Thành

Leave a Reply